MRG AGNIESZKA ŻEBROWSKA

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie

WYKSZTAŁCENIE

 • magister socjologii
 • studia podyplomowe – Doradztwo Zawodowe
 • studia podyplomowe – Prawo Karne Gospodarcze
 • studia podyplomowe – Uzupełniające Studia Pedagogiczne
 • specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą

OBSZARY ZAINTERESOWANIA NAUKOWEGO

 • praca socjalna
 • projekty socjalne (opiekun projektów socjalnych)
 • organizowanie społeczności lokalnej
 • ewaluacja, badania społeczne
 • public relations
 • socjologia
 • organizacja i zarządzanie w instytucjach pomocy społecznej
 • psychologia społeczna
 • komunikacja interpersonalna
 • socjologia problemów społecznych
 • superwizja pomocy społecznej i pracy socjalnej

PEŁNIONE FUNKCJE

 • kierownik praktyk zawodowych w KPSS we Wrocławiu
 • członek Rady Programowej w Kolegium Pracowników Służb Społecznych (KPSS) we Wrocławiu
 • kierownik specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej w KPSS we Wrocławiu
 • kierownik specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny w KPSS we Wrocławiu
 • wykładowca w KPSS we Wrocławiu
 • wykładowca na specjalizacjach II stopnia w zawodzie pracownik socjalny
 • wykładowca na specjalizacjach z zakresu organizacji pomocy społecznej
 • członek Dolnośląskiego Forum Pomocy Społecznej
 • członek Partnerstwa „Razem dla Nadodrza” we Wrocławiu
 • sekretarz Stowarzyszenia Edukacyjnego Służb Społecznych we Wrocławiu
 • pełniący obowiązki doradcy zawodowego w ZSP we Wrocławiu
 • trener w zakresie szkoleń dla kadr pomocy społecznej
 • trener i konsultant w zakresie doradztwa zawodowego
 • konsultant prac dyplomowych na specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej
 • konsultant projektów socjalnych realizowanych na specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

DOROBEK NAUKOWY

Projekty, programy:

 • współautorka artukułu „Projekt socjalny jako zadanie własne gminy i jego rola w procesie aktywizowania rodzin z trudnościami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych” - XVI Ogólnopolska Konferencja Pracowników Socjalnych w Częstochowie – VI 2016
 • autorka raportu z badań realizowanych przez „Partnerstwo Polanka” przy współpracy z Zespołem Terenowej Pracy Socjalnej Nr 10 we Wrocławiu (MOPS we Wrocławiu),
 • autor programów, opracowań z zakresu pracy socjalnej
 • współautorka programu szkolenia specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny
 • współautorka programu szkolenia specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny
 • współautorka programu szkolenia specjalizacji z organizacji pomocy społecznej
 • współautor skryptu dla uczestników specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny
 • współautorka koncepcji przekształcenia Kolegium Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu
 • opiekun projektów socjalnych realizowanych w KPSS we Wrocławiu
 • współorganizator Globalnego Dnia Pracy Socjalnej w KPSS we Wrocławiu (fora wymiany doświadczeń dla pracowników instytucji pomocy społecznej)
 • współpraca przy organizacji Dni Seniora w KPSS we Wrocławiu we współpracy z Wrocławskim Centrum Seniora 2014
 • współpraca z MOPS we Wrocławiu - aktywne wspieranie działań na rzecz środowiska lokalnego w ramach organizowania społeczności lokalnej (PAL) – prowadzenie imprez lokalnych
 • udział w pracach grupy roboczej do spraw organizacji Konkursu „Dolnośląski Pracownik Socjalny Roku 2014” oraz Gali „Dolnośląski Pracownik Socjalny Roku 2014”
 • współpraca z ośrodkami pomocy społecznej z terenu województwa dolnośląskiego
 • organizatorka wielu działań środowiskowych ze słuchaczami

PROWADZONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

przedmioty prowadzone na szkoleniu specjalizacyjnym z zakresu organizacji pomocy społecznej:

 • Ewaluacja działań, metody i techniki badań wykorzystywanych w pomocy społecznej
 • Publiczne relacje, reklama społeczna i promocja działań w pomocy społecznej – public relations (PR)
 • Konsultacje dotyczące pracy dyplomowej wymaganej do uzyskania specjalizacji
 • Wizyty studyjne – hospitacje instytucji działających w obszarze pomocy społecznej

przedmioty prowadzone w KPSS we Wrocławiu:

 • Statystyka społeczna z elementami demografii
 • Podstawy medycyny społecznej
 • Socjologia i psychologia rodziny
 • Projekt socjalny
 • Metody badań społecznych
 • Patologie społeczne
 • Problemy i kwestie społeczne
 • Seminarium dyplomowe

HOBBY

Turystyka, sport, kino

Copyright © 2016-2017 Międzywydziałowy Instytut Pracy Socjalnej