Międzywydziałowy Instytut Pracy Socjalnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie z siedzibą we Wrocławiu nakierowany jest na organizowanie i prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej w obszarze polityki społecznej, pomocy społecznej i pracy socjalnej, w tym w szczególności na prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej w tych obszarach. Najważniejszymi celami funkcjonowania Instytutu jest kształcenie i doskonalenie kadr instytucji pomocy i integracji społecznej, rozwój i kompleksowe wsparcie działań w obszarze pomocy społecznej, integracji społecznej i ekonomii społecznej, tworzenie sprzyjających warunków kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz poprawa jego jakości.

Copyright © 2016-2017 Międzywydziałowy Instytut Pracy Socjalnej