DR KATARZYNA DELIKOWSKA

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie

 WYKSZTAŁCENIE

 • doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki
 • magister pedagogiki
 • studia podyplomowe - zarządzanie i marketing
 • studia podyplomowe - zarządzanie zasobami ludzkimi
 • specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej
 • I° stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania początkowego
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka niemieckiego w kształceniu zintegrowanym

OBSZARY ZAINTERESOWANIA NAUKOWEGO

 • praca socjalna,
 • organizacja i zarządzanie
 • projekt socjalny
 • pedagogika
 • organizowanie społeczności lokalnej
 • diagnoza społeczna
 • spółdzielczość socjalna
 • problemy społeczne
 • metodologia nauk społecznych
 • superwizja pomocy społecznej i pracy socjalnej

PEŁNIONE FUNKCJE

 • dyrektor Kolegium Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu (2006-2015)
 • przewodnicząca Rady Programowej w Kolegium Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu, (2006-2015)
 • wykładowca w KPSS we Wrocławiu,
 • wykładowca - specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny
 • wykładowca - specjalizacjach z zakresu organizacji pomocy społecznej
 • członek Dolnośląskiego Forum Pomocy Społecznej
 • przewodnicząca Kapituły Konkursu Dolnośląski Pracownik socjalny roku (2013 i 2014)
 • członek Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej
 • prezes Stowarzyszenia Edukacyjnego Służb Społecznych we Wrocławiu,
 • trener w zakresie szkoleń dla kadr pomocy społecznej
 • konsultant prac dyplomowych na specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej i projektów socjalnych realizowanych na II° specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny
 • ekspert zewnętrzny ds. pracy socjalnej w projekcie PO KL „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” realizowanego przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Zarząd Główny (2013)

DOROBEK NAUKOWY

 • Delikowska K., Przygotowanie do świadczenia środowiskowej pracy socjalnej – teoria i praktyka, w: Praca socjalna IRSS 2015.
 • Delikowska K., Spółdzielnie socjalne w polskim modelu ekonomii społecznej, w: Empowerment – Kwartalnik Pracowników Socjalnych Śląska Opolskiego Zeszyt nr 1 marzec 2012.
 • Delikowska K., Strategie Dolnego Śląska w zakresie walki z ubóstwem. w: A. Zilová, M. Kopsztejn,A. Novotná A. Žilová, A. Novotna, Strategie riesenia chudoby. Zbiornik prispevkov z medzinarodnej redeckiej dvojkonferencie. Verbum Katolicka Univerzita v Ruzomberku 2010.
 • Delikowska K., Demografische Entwicklung einer alternden Gesellschaft und ihre sozialen und wirtschaftlichen Folgen: Zur Situation im polnischen Teil der Euroregion Neiße,:w: E. Steinert N. Zillich Perspektive Pensionopolis! wyd. Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften Frankfurt/M 2007.
 • Delikowska K., Älter werden auf dem polnischen Lande: Region Zgorzelec /Niederschlesien.w: E. Steinert/N. Zillich Perspektive Pensionopolis! wyd. Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften Frankfurt/M2007.
 • Delikowska K. Mobbing w Polsce Raport z badań. w: Mobbing Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Warszawa 2005.
 • Delikowska K., Mobbing – zjawisko, przyczyny, płaszczyzny, koszty społeczne, aspekty prawne ujęcie statystyczne. Prezentacja wyników badań, w.: materiały pokonferencyjne Mobbing w oświacie. Tarnowskie Góry.
 • Delikowska K., Mobbing, w: Społecznik nr 7 WRZOS Warszawa
 • Delikowska K., Przekonania dotyczące ubóstwa nauczycieli szkół podstawowych, w: D. Zalewska red., Kultura ubóstwa – kultura przetrwania, International Institute of Powerty, Wrocław 1996.
 • Delikowska K. i in., Przekonania dotyczące ubóstwa prezentowane w podręcznikach szkolnych,red. D. Zalewska Kultura ubóstwa – kultura przetrwania, International Institute of Powerty, Wrocław 1996.
 • współautorka programu szkolenia specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny,
 • współautorka programu szkolenia specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny,
 • współautorka programu szkolenia specjalizacji z organizacji pomocy społecznej,

PROWADZONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

przedmioty prowadzone na szkoleniu specjalizacyjnym z zakresu organizacji pomocy społecznej i II st. specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego

 • elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej,
 • metody zarządzania w pracy socjalnej i pomocy społecznej
 • konsultacje dotyczące pracy dyplomowej wymaganej do uzyskania specjalizacji,
 • wizyty studyjne – hospitacje instytucji działających w obszarze pomocy społecznej
 • przedmioty prowadzone w KPSS we Wrocławiu:
 • organizacja i zarządzanie
 • seminaria dyplomowe

HOBBY

narciarstwo, muzyka, teatr, czytanie, podróże

Copyright © 2016-2017 Międzywydziałowy Instytut Pracy Socjalnej