MGR DARIUSZ POLAKOWSKI

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie

WYKSZTAŁCENIE

 • Studia doktoranckie, Uniwersytet Ekonomiczny (2012)
 • Studia podyplomowe: organizator pomocy społecznej, Uniwersytet Śląski (2005)
 • Studia podyplomowe: doradztwo zawodowe, Uniwersytet Śląski (2003)
 • Studia magisterskie, Akademia Ekonomiczna w Katowicach (2001)

OBSZARY ZAINTERESOWANIA NAUKOWEGO

 • metody pracy socjalnej z osobami bezrobotnymi i osobami z niepełnosprawnością
 • partnerstwa lokalne
 • współpraca międzysektorowa

PEŁNIONE FUNKCJE

 • Przewodniczący Miejskiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach (2005-2007)
 • Członek zarządu Stowarzyszenia Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego w Katowicach (2006-2015)

DOROBEK NAUKOWY

 • Kontrakt socjalny jako narzędzie aktywnej pracy socjalnej, w: „Profesjonalny pracownik społeczny w miastach regionu przemysłowego”, Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor”, 2008.
 • Strategia rozwiązywania problemów społecznych na poziomie lokalnym w oparciu o partycypację społeczną, w: „Profesjonalny pracownik społeczny w miastach regionu przemysłowego”. Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor”, 2008.
 • Metodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację społeczną. Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych (współautor), publikacja w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie, 2008.
 • Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych na poziomie lokalnym w oparciu o partycypację społeczną, w: „Partnerstwo lokalne jako strategia rozwiązywania problemów społecznych”, A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2010.
 • Doradztwo zawodowe na rzecz osób wykluczonych – dobre praktyki w organizacjach pozarządowych, w: Nowe perspektywy pracy dla studentów kierunków humanistycznych i zarządzania – organizacje pozarządowe, Marii Pietras (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, Katowice 2010; ISBN 978-83-61378-03-7.
 • Public relations w rozwiązywaniu problemów społecznych, (współautorzy A. Adamus-Matuszyńska, D. Polakowski, w: Public relations jako funkcja zarządzania w organizacjach, A. Adamus-Matuszyńska, R. Maćkowska (red.),Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011.
 • Diagnozowanie sytuacji osób wykluczonych z rynku pracy oraz uwarunkowania współpracy z pracownikiem socjalnym, w: „Polityka edukacyjna wobec rynku pracy” (materiały pokonferencyjne), Wydawnictwo UE w Katowicach, „Studia Ekonomiczne” Nr 115, 2012; ISBN 978-83-7875-020-8
 • Program Aktywności Lokalnej jako narzędzie rozwoju kapitału społecznego oraz integracji społecznej”, publikacja w ramach projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Kraków 2012; ISBN 978-83-60242-65-0

PROWADZONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 • elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej (ćwiczenia, warsztaty)
 • modele superwizji (ćwiczenia)
 • teoretyczne podstawy superwizji (ćwiczenia)
 • przygotowanie i opracowanie praktyk
 • wizyty studyjne 
 • konsultacje w zakresie prac końcowych na kierunku organizator pomocy społecznej

HOBBY

 • Sadzenie i pielęgnacja drzew, historia
Copyright © 2016-2017 Międzywydziałowy Instytut Pracy Socjalnej