DR SYLWIA TURZAŃSKA

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie

WYKSZTAŁCENIE

 • Wykształcenie wyższe w zakresie prawa i politologii
 • Dr nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce

OBSZARY ZAINTERESOWANIA NAUKOWEGO

 • Lokalna polityka społeczna
 • Public relations
 • Nowoczesne media
 • Marketing społeczny

PEŁNIONE FUNKCJE

 • Wydziałowy Opiekun Praktyk
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia (rok akademicki 2014/2015)

DOROBEK NAUKOWY

 • Holocaust jako zjawisko nowoczesności: wokół refleksji Zygmunta Baumana, „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, t. 4-5, Katowice 2009.
 • Etyka w dziennikarstwie: teoria a praktyka, „Rocznik Prasoznawczy”, nr 3, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanitas, Sosnowiec 2009.
 • Nowoczesność i machina Zagłady, „Przegląd Szkolny Verita”, nr 6, Chorzów 2007.
 • Udział w projekcie badawczym „Program Rodzina 500+ na początku jego funkcjonowania” (perspektywa rodziny i perspektywa pracowników służb społecznych).
 • Realizacja projektu UMWETU – działań mających na celu aktywizację lokalnej społeczności, organizacja imprez kulturalnych i charytatywnych, pomoc dzieciom z środowisk dysfunkcyjnych.
 • Publikacje prasowe z zakresu polityki społecznej: edukacji, rynku pracy, pomocy społecznej i wykluczenia społecznego.

PROWADZONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 • Wykłady i ćwiczenia:
 • Wybrane aspekty polityki społecznej
 • Planowanie strategiczne w polityce społecznej
 • Rozwiązywanie problemów i kwestii społecznych
 • Instytucje polityki społecznej
 • PR i komunikacja społeczna
 • Elementy prawa
 • Prawa człowieka
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • System prawny pomocy społecznej
 • Wybrane aspekty prawne opieki i wychowania
 • Prawne podstawy działalności resocjalizacyjnej i postpenitencjarnej

HOBBY

 • Podróże; sport: rower, pływanie, windsurfing; książki (w szczególności skandynawskie mroczne kryminały); historia stosunków międzynarodowych w XX wieku
Copyright © 2016-2017 Międzywydziałowy Instytut Pracy Socjalnej