DR MICHAŁ SZYSZKA

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie

WYKSZTAŁCENIE

 • Doktor nauk humanistycznych,
 • mgr w zakresie nauk o kulturze oraz historii (Uniwersytet Śląski),
 • studia podyplomowe m.in. Organizacja i zarządzanie w pomocy społecznej (WSA), Occupational Therapy (ENOTHE).

OBSZARY ZAINTERESOWANIA NAUKOWEGO

 • organizacja i zarządzanie w instytucjach polityki społecznej
 • public relations instytucji pomocy i integracji społecznej
 • wykorzystanie mediów i narzędzi komunikacyjnych we wsparciu szeroko pojętej pomocy i integracji społecznej
 • media i nowe technologie w instytucjach polityki społecznej
 • marketing społeczny
 • modele współdziałania międzyinstytucjonalnego

PEŁNIONE FUNKCJE

 • Kierownik Katedr Pracy Socjalnej WNSP w Katowicach
 • Kierownik studiów podyplomowych
 • Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

DOROBEK NAUKOWY

Monografie:

 • Kształtowanie wizerunku instytucji pomocy społecznej w mediach, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2013.
 • K. Walotek-Ściańska, A. Wąsiński , M. Szyszka M, New media in social spaces. The strategies of influence, Verbum, Praha 2014.
 • Droga klerka. Filozofia sztuki Stefana Kisielewskiego, Universitas, Kraków 2011.

Prace pod redakcją:

 • Modern social and educational challenges and phenomena. Polish and Macedonian perspective, red. M. Szyszka, Ł. Tomczyk, V. Gulevska, D. Petrovski, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Kraków-Bitola 2015.
 • Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy wsparcia osób starszych/ Inštitucionálne a mimo inštitucionálne formy podpory starších lidí, red. M. Szyszka, P. Dancák, A. Wąsiński, J. Daszykowska, TOM IV serii Czesko-Polsko-Słowackie studia z zakresu andragogiki i gerontologii społecznej; Ćesko-Poľsko-Slovenské štúdia s andragogiky a sociálnej gerontológie Wydawnictwo KUL, Stalowa Wola 2014.
 • M. Szyszka, A. Wojtusiak, M. Polak, A. Kulas, A. Wąsiński, A. Zasada-Chorab, Podręcznik wdrażania modelu współpracy instytucji z obszaru pomocy i integracji społecznej oraz rynku pracy. Problemy i zasoby społeczne – Diagnoza – Mapa interaktywna – Strategie działania, Wydawnictwo WSA, Bielsko-Biała 2014.
 • Starzenie się i starość w dynamicznie zmieniającym się świecie – Stárnutí a stáří v rychle se měnícím světě, red. K. Walotek-Ściańska, M. Šerák, M. Szyszka, Ł. Tomczyk, Sosnowiec – Praha, 2013.
 • Komunikowanie się ludzi młodych we współczesnym świecie, red. K. Walotek-Ściańska, M. Szyszka, Wydawnictwo WSA, Bielsko-Biała 2013.
 • Homo irretitus. W sieci serwisów społecznościowych, reklamy i marketingu społecznego, red. K. Walotek-Ściańska, M. Szyszka, Sosnowiec 2014.

Artykuły i rozdziały:

 • M. Szyszka, PR and marketing of social policy institutions in Poland, [w:] Marketing Identity: Digital Life - part I, eds. L. Čábyová, D. Petranova, FMK, Trnava 2016.
 • M. Szyszka, Conditions of media and social image of the public assistance institutions in Poland, “European Journal of Science and Theology”, 2015, Vol.11, No.6, s. 251-260.
 • M. Szyszka, S. Capíková, A. Wąsiński, Social marketing, [w:] V. Ozorovský (ed.), Health promotion and health communication, Comenius University in Bratislava, Bratislava 2015, s. 102-109.
 • M. Szyszka, A. Wojtusiak, M. Polak, A. Kulas, A. Wąsiński, A. Zasada-Chorab, Podręcznik wdrażania modelu współpracy instytucji z obszaru pomocy i integracji społecznej oraz rynku pracy. Problemy i zasoby społeczne – Diagnoza – Mapa interaktywna – Strategie działania, Wydawnictwo WSA, Bielsko-Biała 2014.
 • A. Wąsiński, M. Szyszka, Świadomość obywatelska i partycypacja społeczna w kontekście współczesnych przemian społecznych, [w:] Asystentura i mediacje socjalne, red. A. Durasiewicz, I. Podobas, WSP im. J. Korczaka, Warszawa 2015, s. 14-26.
 • M. Szyszka, Doradztwo i wsparcie jako role zawodowe terapeuty zajęciowego, [w:] Doradztwo, poradnictwo, wsparcie. Profesjonalna pomoc medyczna, psychologiczna i pedagogiczna w chorobach przewlekłych i niepełnosprawności. Teoria i praktyka, red. B. Płonka-Syroka, Wrocław 2015.
 • M. Szyszka, Work in rehabilitation of persons with disabilities in Poland: formal and legal conditions and reality pragmatics, [w:] Sociální pedagogika v teorii a praxi – kontextu životních etap člověka, ПЕДАГОГІЧНИЙ ЧАСОПИС ВОЛИНІ. Журнал, № 1(2) 2016, s. 60-64.
 • J. Rottermund, A. Knapik, M. Szyszka, Aktywność fizyczna a jakość życia osób starszych, „Społeczeństwa i Rodzina” nr 42 (1/2015).
 • M. Szyszka, Marketing społeczny jako narzędzie wzmacniania działań i perspektywa innowacji w polityce społecznej, [w:] Innowacyjna polityka społeczna, red. M. Grewiński, M. Karwacki, WSP im. J. Korczaka, Warszawa 2015.
 • M. Szyszka, Streetwalking – a challenge in modern social problems and support institutions, [w:] Modern social and educational challenges and phenomena. Polish and Macedonian perspective, eds. V. Gulevska, D. Petrovski, M. Szyszka, Ł. Tomczyk, Bitola-Kraków 2015.
 • Ł. Tomczyk, M. Szyszka, Universities of the third age in Poland – characteristics of the institutional education, [w:] Nowe tendencje w edukacji osób starszych / Nové trendy ve vzdělávání seniorů, red. M. Šerák, M. Krystoň, Ł. Tomczyk, Banská Bystrica – Praga – Oświęcim 2014. TOM III serii Czesko-Polsko-Słowackie studia z zakresu andragogiki i gerontologii społecznej.
 • J. Rottermund, A. Knapik, A. Wąsiński, M. Szyszka, Motywowanie osób starszych do aktywności fizycznej, [w:] Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy wsparcia osób starszych/ Inštitucionálne a mimo inštitucionálne formy podpory starších lidí, red. M. Szyszka, P. Dancák, A. Wąsiński, J. Daszykowska, Wydawnictwo KUL, Stalowa Wola 2014.
 • M. Szyszka, Child and Family in the Perspective of Social Marketing, „Społeczeństwo i Rodzina” nr 37, 2013, s. 125-132.
 • M. Szyszka, D, Jakubowska, Przestrzeń komunikacji na rzecz na rzecz spraw niemedialnych. kampanie społeczne wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego czyli reklama i marketing w służbie wartości społecznie pożądanych, [w:] Pomoc człowiekowi w obliczu cierpienia i śmierci, red. J. Daszykowska, M, Rembierz, WZNoS, Stalowa Wola 2013, s. 232-251.
 • M. Szyszka, Ł. Tomczyk, Vybrané funkcie public relations inštitúcií sociálnej pomoci (Public relations of social assistance institutions), „Zdravotnictvo a Socialna Praca”, 2014, nr 1.
 • M. Szyszka, Wybrane aspekty rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną, [w:] Civilizačné ochorenia a ich vplyv na kvalitu života, zdravia a sociálno-ekonomickú oblasť. civilisation illness and their influence on quality of life, health and socio-economic area, red. P. Beno, Š. Bugri, L. Andrejiová, Presov 2014.
 • K. Walotek-Ściańska, M. Szyszka, Obecność instytucji kultury w mediach społecznościowych, [w:] Homo irretitus. W sieci serwisów społecznościowych, reklamy i marketingu społecznego, red. K. Walotek-Ściańska, M. Szyszka, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2014.
 • M. Szyszka, Medialne oblicza niepełnosprawności, „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”, 2013, nr 4.
 • K. Walotek-Ściańska, M. Szyszka, Pomiędzy integracją a dezintegracją komunikacji: socjolekt uczniów i studentów, [w:] Komunikowanie się ludzi młodych we współczesnym świecie, red. K. Walotek-Ściańska, M. Szyszka, Bielsko-Biała 2013.
 • A. Wąsiński , M. Szyszka, Modern civilization threats and the quality of dialogue in family relationships. Problems of Psychology in the 21st Century. International Dimensions in Psychological Research – 2013, 2013, Vol. 7, p. 83-92.
 • M. Szyszka, A. Wąsiński, The forms of participation of the Catholic Church in Poland in the modern media space, „Romanian Journal of Journalism and Communication” 2013 A. VIII (XII), nr. 2-3 (42), s. 43-56.
 • A. Wąsiński, M. Szyszka, Designing the intergenerational dialogue Within The Space Of A Modern Family In The Times Of Prefigurative Culture, Dot.comm [Journal for the theory, research and practice of media and marketing Communications] Vol. 1. 2013, No. 1-2, p. 58-68.
 • M. Szyszka, Activities for the benefit of people with disability in the media space, w: Axiómy postmoderného sveta ako edukačná realita súčasnosti, Brno 2013.
 • M. Szyszka, wstęp do: S. Kisielewski, Felietony, t. 3, Wołanie na puszczy, Wydawnictwo Prószyński i Ska, Warszawa 2013.
 • M. Szyszka, E-PR instytucji pomocy I integracji społecznej, [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 1. Red. Z. Zieliński, Wydaw. Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce 2013.
 • M. Szyszka, Occupational therapy for older adults (Ergoterapie u starších dospělých), [w:] Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2013 – Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2013, red. L. Danielová, D. Linhartová, K. Schmiedová, Křtiny – Brno 2013.
 • M. Szyszka, Funkcjonowanie społecznych pracowni digitalizacji na przykładzie Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. wymiar integracyjny i edukacyjny, [w:]Edukácia človeka – problémy a výzvy pre 21. Storočie, ed. Marek Lukac, Preszów 2013.
 • M. Szyszka, K. Walotek-Ściańska, Wizerunek medialny osób starszych, [w:] Starzenie się i starość w dynamicznie zmieniającym się świecie /Stárnutí a stáří v rychle se měnícím světě, red. K. Walotek-Ściańska, M. Šerák, M. Szyszka, Ł. Tomczyk, Oficyna wydawnicza Humanitas, Sosnowiec – Praga 2013.
 • Wąsiński, A., Szyszka M., Tomczyk Ł., Netoholism from the perspective of educational units management staff. Technológia vzdelávania, Združenie SLOVDIDAC, 2013, p. 6-12.
 • M. Szyszka, Marketing społeczny wobec problemów wykluczenia społecznego (Problém chudoby a sociálneho vylúčenia z perspektivy sociálneho marketingu), [w:] Dopady hospodárskej krízy na kvalitu života, zdravia a sociálnu oblasť (Impact of oeconomic crisis on quality of life, health and social area), tom 1, ed. S. Bugri, P. Beno, L. Andrejiova, Presov 2013, s. 469-481.
 • A. Łacina-Łanowski, M. Szyszka, Family mediation in Poland. Mechanisms, chances, perspectives, [w:] Resolving Disputes in the 21st Century, ed. S. Karkošková, L. Holá, et al., P-T Muhely Ltd., Budapest, Hungary 2013.
 • M. Szyszka, Wizerunek osób niepełnosprawnych, [w:] Kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych, red. P. Kostuchowski, Bielsko-Biała 2012.
 • M. Szyszka, Kampanie społeczne na rzecz osób z niepełnosprawnością. Możliwości i perspektywy, [w:] Kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych, red. P. Kostuchowski, Bielsko-Biała 2012.
 • Wąsiński, A., Szyszka, M., Społeczno-kulturowy wymiar procesu rewitalizacji i rehabilitacji obiektów poprzemysłowych na terenie Górnego Śląska na przykładzie miasta Katowice, [w:] Ekonomicko-sociálne aspekty cezhraničnej spolupráce hospodárskych subjektov v regióne žilinského kraja a sliezskeho vojvodstwa 2. Cisko, Š., Križanová, A., a iné (eds.), Wydawnictwo Žilinská univerzita w Žiline, Žilina 2012, s. 242-254.
 • Szyszka, M., Wąsiński, A., Przeciwko stereotypom – marketing terytorialny na przykładzie kampanii województwa śląskiego, [w:] Ekonomicko-sociálne aspekty cezhraničnej spolupráce hospodárskych subjektov v regióne žilinského kraja a sliezskeho vojvodstwa 2. Cisko, Š., Križanová, A., a iné (eds.), Wydawnictwo Žilinská univerzita w Žiline, Žilina 2012, s. 216-222.
 • M. Szyszka, Klerk i intelektualista zaangażowany, [w:] Dysonanse. Twórczość Stefana Kisielewskiego (1911 – 1991), red. A. Hejmej, Kraków 2012.
 • M. Szyszka, Publicystyka Stefana Kisielewskiego w perspektywie europejskiej, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych”, red. A. Wąsiński, W. Świerczyńska-Głownia, Katowice 2007.
 • M. Szyszka, Kościół ewangelicko-augsburski w Katowicach, [w:] „Ziemia Śląska”, red. L. Szaraniec, Katowice 2005.
 • M. Szyszka, Zespół heraldyczny w kościele ewangelicko-augsburskim w Katowicach, [w:] Wkład ewangelików w rozwój Katowic i Górnego Śląska, red. J. Szturc, Katowice 2004, s. 34-43.
 • M. Szyszka, Kościół ewangelicko-augsburski w Katowicach, [w:] Wkład ewangelików w rozwój Katowic i Górnego Śląska, red. J. Szturc, Katowice 2004, s. 13-33.
 • M. Szyszka, Ateny w oczach Arystofanesa, [w:] Miasto w starożytności. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Poznań, 19-21 września 2002, red. L. Mrozewicz, K. Balbuza, Poznań 2004, s. 49-68.

UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH

 • Od 04.2016: projekt badawczy Program Rodzina 500 + w pierwszym okresie funkcjonowania. Kierownik wydziałowego zespołu badawczego.
 • Od XII 2015: Relacje publiczne instytucji pomocy i integracji społecznej. Indywidualny projekt badawczy.
 • Od VI 2015: Ambient advertising as a new alternative in marketing communications in Visegrád Group countries (KEGA; 017UKF-4/2015). Udział w charakterze wykonawcy.
 • X 2012 – V 2013: projekt innowacyjny Centrum Asystentury Społecznej. Udział w charakterze eksperta ds. Metodologii badań.
 • I 2011 – XII 2012: Projekt badawczy VEGA 1/0195/11 Stereotyped genderization of media space (Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze). Udział w charakterze wykonawcy.
 • I-V 2013 projekt realizowany na zlecenie CRZL Wspieranie kompetencji superwizyjnych pracowników pomocy i integracji społecznej. Udział w charakterze eksperta Zespołu ds. standardu superwizji pracy socjalnej.
 • VIII 2011 – XII 2013: projekt innowacyjny Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej. Udział w charakterze koordynatora partnera naukowego/eksperta.

PROWADZONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 • Relacje publiczne i promocja działań w pomocy społecznej (wykłady, ćwiczenia, warsztaty)
 • Organizacja i zarządzanie (wykłady, ćwiczenia, warsztaty)
 • Mediacje i negocjacje (warsztaty)
 • Instytucje polityki społecznej (wykłady, ćwiczenia)
 • Marketing i promocja narzędzi rynku pracy (wykłady, ćwiczenia, warsztaty)
 • Zarządzanie superwizyjne (ćwiczenia, warsztaty)
 • Teorie i modele terapii zajęciowej (wykłady, ćwiczenia)

HOBBY

 • Turystyka górska, żeglarstwo, bieganie.
Copyright © 2016-2017 Międzywydziałowy Instytut Pracy Socjalnej