DR JOANNA LIZUT

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie

WYKSZTAŁCENIE

 • Doktor nauk społecznych, dyscyplina: nauki o polityce publicznej

OBSZARY ZAINTERESOWANIA NAUKOWEGO

 • usługi społeczne,
 • współczesne problemy społeczne,
 • integracja społeczna

PEŁNIONE FUNKCJE

 • członek grupy roboczej – Gospodarka społeczna w ramach projektu naukowo-badawczego „Społecznie Odpowiedzialna Uczelnia" (2009-2011)
 • członek zespołu zarządzającego projektem „Nowoczesny Wykładowca – tutor i coach” Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie (2009-2011)
 • kierownik projektu „Zagrożenia cyberprzestrzeni – nowe kompetencje pracownika socjalnego” 2012-2014
 • kierownik zespołu partnera w międzynarodowym projekcie badawczym – Evaluation for the Professional Development of Adult Education Staff/ EDUEVAL 2014-2016
 • kierownik Zespołu Ekspertów ds. opracowania standardu bezpieczeństwa on-line placówek oświatowych (zadanie realizowane na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji) (2015)
 • Uczelniany Koordynator Praktyk Studenckich (od 2009)
 • członek Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie mazowieckim (od 2013)
 • Akredytowany Ekspert Instytutu Konsultantów Europejskich (od 2014)
 • członek Instytutu Innowacji Społecznych im. Janusza Korczaka (od 2016)
 • dyrektor ds. nauki i dydaktyki (od 2016)
 • członek komisji działających w Uczelni: Uczelnianej Komisji Wyborczej, Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, Zespołu ds. katalogu ECTS – Grupa ds. polityki społecznej

DOROBEK NAUKOWY

Książki autorskie i pod redakcją

 • M. Grewiński, J. Lizut, Pomoc społeczna jako realizator efektywnych usług socjalnych, ROPS, Toruniu 2012, ISBN: 978-83-63907-00-6.
 • J. Lizut (red.), Zagrożenia cyberprzestrzeni, Kompleksowy Program dla pracowników służb społecznych, Warszawa 2014, ISBN: 978-83-61121-80-0.
 • J. Lizut, A. Wrońska (red.), E-zagrożenia nowym wyzwaniem dla służb społecznych, Wydawnictwo WSP im. Janusza Korczaka, Warszawa 2014, ISBN: 978-83-61121-84-8.
 • J. Lizut (red.), Standard bezpieczeństwa online placówek oświatowych, Fundacja Odkrywców Innowacji, Warszawa 2015, ISBN:978-83-943037-0-9.
 • Artykuły i rozdziały w publikacjach zbiorowych
  J. Lizut, Aktywność instytucji polityki społecznej na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu i podejmowania działań integrujących, w: Ćwiczenia z polityki społecznej, A. Rejzner (red.), Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2007, ISBN: 978-83-89665-04-1.
 • J. Lizut, System szkolny a problem agresji, w: Agresja w szkole. Próby rozwiązania problemu, A. Rejzner (red.), Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa 2008, ISBN: 978-83-88278-92-4.
 • J. Lizut, Badania programów integracyjnych i reintegracyjnych. Ewaluacja w pracy socjalnej, Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa 2010.
 • J. Lizut, Underclass, w: „Zupełnie inny świat” (kwartalnik dla młodzieży), str. 36-39, Warszawa 2010, ISSN 2082-0003.
 • J. Lizut, Procesy społeczne – kontent naukowy, portal edukacyjny: www.spolecznieodpowiedzialni.pl, 2011.
 • J. Lizut, Adresaci pomocy – rodziny wieloproblemowe – kontent naukowy, portal edukacyjny: www.spolecznieodpowiedzialni.pl, 2011.
 • J. Lizut, P. Kowalczuk, Katalog usług społecznych, w: M. Grewiński, M. Rymsza (red.), Polityka aktywizacji w Polsce. Usługi reintegracji w sektorze gospodarki społecznej, Warszawa 2011, ISBN: 978-83-61121-50-3.
 • M. Grewiński, J. Lizut, Pomoc społeczna jako realizator efektywnych usług socjalnych, ROPS, Toruniu 2012, ISBN: 978-83-63907-00-6.
 • J. Lizut, Standaryzacja usług społecznych, w: „Empowerment” 3/2013.
 • J. Lizut (red.), Zagrożenia cyberprzestrzeni, Kompleksowy Program dla Pracowników Służb Społecznych, Wyd. WSP im. Janusza Korczaka, Warszawa 2014, ISBN: 978-83-61121-80-0.
 • J. Lizut, Rozwiązywanie konfliktów, mediacje i negocjacje, w: J. Lizut, (red.), Zagrożenia cyberprzestrzeni, Kompleksowy Program dla pracowników służb Społecznych, Warszawa 2014, ISBN: 978-83-61121-80-0.
 • J. Lizut, Praktyka pracy socjalnej oparta na potencjałach, w: Rola aktywnej polityki społecznej w rozwiązywaniu problemów społecznych, K. Głąbicka (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, Radom 2014, ISBN: 9788373514508.
 • J. Lizut, A. Wrońska (red.), E-zagrożenia nowym wyzwaniem dla służb społecznych, Wydawnictwo WSP im. Janusza Korczaka, Warszawa 2014, ISBN: 978-83-61121-84-8.
 • J. Lizut, A. Wrońska, Podstawowe problemy świata wirtualnego w perspektywie systemu pomocy, w: J. Lizut, A. Wrońska (red.), E-zagrożenia nowym wyzwaniem dla służb społecznych, Wydawnictwo WSP im. Janusza Korczaka, Warszawa 2014, ISBN: 978-83-61121-84-8.
 • J. Lizut, Zagrożenia cyberprzestrzeni, „Trendy” 3-4/ 2014, Wyd. ORE.
 • T. Barszczewski, J. Lizut, Realizacja i wdrażanie innowacji poprzez projekty, w: Innowacyjna polityka społeczna, M. Grewiński, A. Karwacki (red.), Wydawnictwo WSP im. J. Korczaka, Warszawa 2015.
 • J. Lizut, W. Duranowski, B. Gajewska, A basic course for helping social workers to tackle the new cyberspace risks [w opracowaniu].
 • J. Lizut (red.), Standard bezpieczeństwa on-line placówek oświatowych, Fundacja Odkrywców Innowacji, Warszawa 2015.
 • M. Grewiński, W. Duranowski, J. Lizut, Social entrepreneurship in Poland [w opracowaniu], tekst zgłoszony i prezentowany podczas międzynarodowej konferencji Social Business Academia, Berlin 3-4 listopada 2015.
 • J. Lizut, A. Nyckowski, Kompetencje asystenta rodziny, w: Asystentura i mediacje socjalne, A. Durasiewicz i I. Podobas (red.), s. 57-67, ISBN 978-83-61121-99-2.
 • T. Barszczewski, W. H. Duranowski, J. Lizut, Asystentura osób starszych w Szwecji i Finlandii, w: Asystentura i mediacje socjalne, A. Durasiewicz i I. Podobas (red.), s. 123-135, ISBN 978-83-61121-99-2.
 • J. Auleytner, M. Grewiński, J. Lizut, W. Duranowski, Solidarity in Transition? Researching Social Enterprise in PostCommunist Societies, An International Scientific Colloquium and journal East European Politics [w opracowaniu].
 • M. Grewiński, J. Lizut, S. Szczurkowska, Znaczenie ewaluacji kształcenia dorosłych: perspektywa europejska, Pensa Multimedia Editore, ISBN 978-88-6760-353-4 (wydane w j. polskim, angielskim, włoskim, hiszpańskim, greckim, łotewskim).
 • M. Grewiński, J. Lizut, Some cases of Integrated Social Services in Poland, przyjęty na międzynarodową konferencje „SOCIETY, INTEGRATION, EDUCATION", 27.05.2016, Łotwa.
 • M. Grewiński, J. Lizut, Zintegrowane usługi społeczne w Polsce, tekst przyjęty na ogólnopolską konferencję „Innowacje dla bezpieczeństwa i zintegrowanego rozwoju, polityka społeczna – ekonomia – kapitał – gospodarka”, Kielce, 08.06.2016.

PROWADZONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 • Kwestie społeczne,
 • Teoretyczne podstawy polityki społecznej,
 • Sieć wsparcia społeczności lokalnej,
 • Metody oraz techniki tworzenia projektów socjalnych

HOBBY

 • literatura bałkańska
Copyright © 2016-2017 Międzywydziałowy Instytut Pracy Socjalnej